Členství

PREAMBULE

Členem klubu může být fyzická osoba, která podala přihlášku za člena klubu a byla zapsána do seznamu členů. Přijetí za člena je podmíněno souhlasem výkonného výboru celého TJ EMĚ Mělník. Právo hlasovat na valných hromadách mají pouze členové starší 18let.

ČLENSTVÍ

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku.
Členství zaniká:

  • vystoupením člena
  • úmrtím člena
  • nezaplacením členského příspěvku klubu v termínu,
  • vyloučením
  • zánikem klubu bez právního nástupce

O zániku členství rozhoduje Výbor klubu výmazem ze seznamu členů.
Vyloučit člena z klubu lze, pokud porušuje své povinnosti uvedené ve stanovách.
Člen může vystoupit z klubu kdykoliv.
Vystoupením nevzniká právo na vrácení zaplacených členských příspěvků.

STANOVENÉ PŘÍSPĚVKY

  • Řádný hrající člen starší 18 let s právem hlasu – 3000kč
  • Řádný nehrající člen starší 18let s právem hlasu – 1000kč
  • Hrající člen do 18 let – 3000kč
  • Čestný člen – 100kč

Každý kdo by chtěl pomoci jako například funkcionář klubu, může kontaktovat vedení klubu.